[aws_search_form]
RAVNANJE Z ODPADKI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Zbiralnica ločenih frakcij

Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je prostor, na katerem stojijo namenske predpisane posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin (na primer steklene, papirne in plastične embalaže). »Zbiralnica« je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica je praviloma na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Lokacije, zemljišče, objekte in potrebni dostop z vozilom za odvoz odpadkov zagotavlja pristojni organ lokalne skupnosti. Kadar je ogrožena funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ lokalne skupnosti drugo primerno zemljišče in dostop.

Na ekoloških otokih ni dovoljeno odlaganje drugih vrst odpadkov. Vse ostale vrste odpadkov lahko odpeljete na Zbirni Center.