[aws_search_form]

Upravljanje z nepremičninami

STANOVANJA

Kakšna je naloga upravnika v večstanovanjskih hišah

Upravljanje obsega stanovanjske storitve, vzdrževanje, obratovanje stanovanjske hiše, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja ter vse storitve s tem v zvezi.

Redna skrb ohrani vrednost vašega stanovanja

Redna skrb za hišo je osnova za prijeten dom vseh, ki v njej prebivajo. Na tak način se zagotovi sprotno odpravljanje napak in skozi vsakoletno načrtovanje potrebnih vzdrževalnih del z načrtnim zbiranjem denarja enakomerna porazdelitev dela za nas kot upravnika ter boljše finančno pokritje stroškov teh del za lastnike.

Na takšen način dosežete, da skozi vlaganja z našo pomočjo ohranjate uporabno vrednost vaših stanovanj in hiš.

Strankam ponujamo kvalitetne storitve, tako da dobijo največ za svoj denar.

Upravljanje v večstanovanjskih hišah obsega:

stanovanjske storitve,
vzdrževanje,
obratovanje stanovanjske hiše,
vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča

in sicer za skupne prostore, dele, objekte in naprave v več stanovanjski hiši ter funkcionalno zemljišče. Iz tega so izvzeta sama stanovanja.

POSLOVNI PROSTORI

Upravljanje poslovnih prostorov

Upravljamo poslovne prostore, čeprav tega zakon posebej ne predvideva.

Opora za sklepanje takšnih pogodb nam je Stvarno pravni zakonik. Obseg storitev je enak kot pri upravljanu s stanovanji. S strankami sklepamo posebne pogodbe o upravljanju za poslovne prostore. Pri tem velja pravilo, da se izdela posebna ponudba za vsak poslovni prostor, glede na njegovo namembnost.