[aws_search_form]
PREDSTAVITEV PODJETJA

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Zgodovinski razvoj podjetja

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer p.o. je ustanovila Skupščina občine Ljutomer leta 1990 kot javno podjetje z odlokom o ustanovitvi Komunalno-stanovanjskega podjetja (Ur. l. RS, št. 13/90). Sredstva za ustanovitev in začetek poslovanja podjetja so bila sredstva podjetja KOMGRAD Ljutomer (sorazmerni del sredstev glede na sprejete delavce in del sredstev, ki so se uporabljala v dejavnostih, prenešenih na novo podjetje) in del sredstev za stanovanjsko gospodarstvo, ki jih je Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer prenesel na novo podjetje.

Komunalno-stanovanjsko podjetje je kot javno podjetje začelo s poslovanjem 1.7.1990 in to z 39 zaposlenimi delavci. Kljub temu, da je javno podjetje začelo poslovati sredi leta in je moralo prevzeti obveznosti za del izgube podjetja KOMGRAD, je to prvo poslovno leto kakor tudi vsa naslednja leta poslovalo uspešno.

V času po ustanovitvi v letih 1993-1995 se je javno podjetje v skladu s predpisi lastninsko, statusno in organizacijsko preoblikovalo v gospodarsko kapitalsko družbo, organizirano v pravno-organizacijski obliki kot družba z omejeno odgovornostjo in v takšni obliki deluje še danes.

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. (v nadaljevanju KSP Ljutomer d.o.o.) je vse do leta 2006 izvajalo tudi večino investicijskih poslov v občinah, katere so bile zato plansko in finančno pripravljene. Delovali smo kot pooblaščeni investitor, pripravljali razpisno dokumentacijo za posamezno občino. Rezultati so vidni tudi danes in te investicije delujejo zelo učinkovito kot so Centralna čistilna naprava Ljutomer, Zbirni center ravnanja z odpadki Ljutomer, zelo obnovljeno in novo zgrajeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Vse do 31.3.2010 je Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. bilo v vlogi upravljavca oz. izvajalca storitev kot je priprava in distribucija pitne vode, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ter nekaterih drugih storitev nezakonskih javnih služb. Od 1.4.2010 so občine Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/2009) del dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda prenese iz Komunalno – stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o. na Javno podjetje Prlekija d.o.o..

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. je vsa leta od ustanovitve dalje posebno pozornost posvečalo posodobitvi tehnološke opreme za izvajanje storitev javnih in tržnih služb in izgradnji poslovnih prostorov. Tako je zgrajena sodobna poslovna zgradba, kjer se nahaja uprava podjetja, garaže, skladišče, trgovina in lastno parkirišče. Nabavljajo se nova delovna prevozna sredstva in stroji, daje se poudarek sodobni integrirani informacijski tehnologiji, s katero obvladujemo vse poslovne procese ter nenazadnje usposabljamo in šolamo lastni kader.