[aws_search_form]
RAVNANJE Z ODPADKI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Cilji zbiranja in prevoza odpadkov

Ena izmed osnovnih dejavnosti naše družbe je GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI, ki spadajo v okvir obvezne gospodarske javne službe. Za našo družbo to pomeni, da se trudi vzpodbujati uporabnike javne službe na območju občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Apače k:

Zmanjšanju količine odpadkov
Naša družba si prizadeva s pomočjo sredstev javnega obveščanja (CATV, radio, brošure, internet...) vzgajati in osveščati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi predvsem s premišljenimi nakupi vplivali na zmanjševanje količine odpadkov.

Ločevanju odpadkov na izvoru
Prav tako preko sredstev javnega obveščanja vzpodbujamo povzročitelje k ločevanju odpadkov že na izvoru, torej pri povzročiteljih samih. V ta namen so zagotovljene zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov predamo kot sekundarne surovine (papir, steklo, kovine, plastiko, nevarne odpadke in ostale odpadke) pooblaščenim zbiralcem, ki poskrbijo za ponovno uporabo surovin. Tako z ločenim zbiranjem odpadkov zmanjšujemo količino odpadkov, ki končajo na odlagališču. Zato je ločeno zbiranje odpadkov zelo pomembno za ohranjanje oziroma izboljšanja zdravega okolja.