[aws_search_form]

Obvestila za lastnike

Pravice in obveznosti lastnika stanovanja

Lastnik stanovanja mora:

 • izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni pogodbi v stanju, ki vam omogoča njegovo normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi;
 • vzdrževati stanovanje, skupne prostore, dele, objekte in naprave v stanovanjski hiši v stanju, ki vam zagotavljajo normalno uporabo stanovanja, ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stanovanjske hiše ves čas trajanja najema; 
 • odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem stanovanju, nameravanih posegih v stanovanju (popravila, izboljšave) in vas o tem obvestiti v primernem roku obvestiti ter zagotoviti normalno uporabo stanovanja po opravljenem posegu.

Pravici lastnika stanovanja sta:

 • pobiranje najemnine za oddano stanovanje v skladu s tem zakonom;
 • odločanje o prenehanju najemnega razmerja v skladu s tem zakonom.

Kaj je zbor etažnih lastnikov?

Za doseganje skupnih ciljev večstanovanjskih hiš se lastniki srečujejo na zboru etažnih lastnikov. Vsi lastniki imajo možnost predlagati izboljšave posameznih vzdrževalnih in investicijskih del. Po strokovni presoji upravnika ter tudi na osnovi zbranih predlogov upravnik hiše pripravi letni načrt. Odločitev o izvedbi del se praviloma sprejema na zboru lastnikov. Pogoj je, da se zbora etažnih lastnikov udeleži ali pismeno soglaša s sklepi najmanj 50% solastnikov hiše oz. posameznega vhoda. Po sprejeti odločitvi o vzdrževalnih delih upravnik razpiše ponudbe za izbiro ustreznega ponudnika načrtovanih del.

Predstavniki lastnikov

Z uporabo stanovanj se dnevno pojavljajo težave, ki jih je potrebno odpravljati sproti. Stanovanjski zakon ni predvidel posebnih določil organiziranja etažnih lastnikov, zato priporočamo vsem uporabnikom, da okvaro takoj javijo upravniku. Da bi hiša čim bolje funkcionirala, predlagamo, da vsaka hiša izbere predstavnike etažnih lastnikov, npr. tričlanski svet (odbor) etažnih lastnikov. Te predstavnike naj se pooblasti za:

 • sklicevanje zbora etažnih lastnikov;
 • kontaktiranje z upravnikom;
 • javljanje sprememb števila oseb po posameznih stanovanjih (do zadnjega v mesecu);
 • kontaktiranje s pogodbenimi izvajalci upravnika v primeru intervencije izven delovnega časa upravnika;
 • podpisovanje delovnih nalogov izvajalca v primeru intervencije ali rednega dela;
 • nadziranje dela upravnika, zlasti pri izvajanju večjih vzdrževalnih del;
 • poročanje zboru etažnih lastnikov ipd.